Thursday, February 17, 2005

سوگند نامه دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سوگند نامه دانشجویان رشته کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

اکنون که باعنایت والطاف بیکران الهی وبابهره مندی ازنعمت های بیشماراو، این دوره تحصیلی رابه پایان رسانیده و در شرف پذیرش مسئولیتی خطیر قرارگرفته ایم از ذات مقدس استمداد میجوییم تا درانجام این وظیفه حساس لحظه ای کوتاهی ننماییم و درانجام وظایمان بدورازهرگونه تبعیض نژادی، قومیتی و ملیتی آنطور که شایسته مقام منیع انسانیت است در راه فراهم آوردن زندگی سالم برای نوع بشر، سعی وتلاش کنیم، قداست ومعنویت شغل خویش را درتقویت روحیه و حفظ سلامتی بندگان حضرت احد یت مد نظرداشته باشیم،و ازآلودن آن به اغراض ناچیز و ناپایدارمادی، هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی اجتناب نماییم، ما دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دربرابرقرآن کریم به خداوند قادرمتعال، خدائی که برهمه امورآگاه است وتمامی موجودات درقبضه قدرت اوست، سوگند یادمی کنیم، که به احکام مقدس اسلام و حدود الهی باد یده احترام بنگریم، ازخیانت و تضییع حقوق مراجعان بطورجدی پرهیزکنیم، نسبت به حفظ اسرارآنان جز درمواقع ایجاب، ضرورت قانونی و شرعی، پای بندی کامل داشته باشیم و خدارادرهمه حال حاضر وناظر شئون خود بدانیم.

تاریخ پنجشنبه24/10 /1383برابر13جون 2005 تالارشایان مهردانشگاه علوم پزشکی تبریز

قرائت کننده به نمایندگی ازطرف دانشجویان فارغ التحصیل رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ورودی 1380 سعید آهنی

مدیرگروه رشته کتاباری واطلاع رسانی پزشکی دکترغلامحسین تسبیحی

Tuesday, January 25, 2005

آوانويسي فارسي به انگليسي[1]
آوانويسي فارسي به انگليسي درايران وجهان ، مخصوصا درايران به درستي جانيفتاده است. قديمي ترين ايراني كه50 سال پيش پايان نامه دكتراي خودش را درآوانويسي نگاشت، آقاي دكترناصرشريفي كتابدارسابق كتابخانه ملي ايران و فارغ التحصيل رشته كتابداري واطلاع رساني ازدانشگاههاي آمريكائي بود. اين تز بعد از دفاع توسط مولف، بلافاصله توسط انجمن كتابداران آمريكا منتشرشد ودرتمام دنياپخش گرديد. البته نظرات و نمونه هائي كه دركتاب آقاي دكترناصرشريفي آمده است بسيارعالي وبهترين راه نمابراي كتابداران ونويسندگان آن زمان محسوب ميشود . بعدا هم افراد ديگري درهمان آمريكا ودرايران نظراتي درمورد آوانويسي فارسي به انگليسي ارائه دادند كه درجهت تكميل شدن آوانويسي كمك نمود
آوانويسي ساده يعني بكاربردن حروف زبان انگليسي بجاي حروف زبان فارسي در روي جعبه هاوكارتنهاي مواد داروئي وغذائي واجناس وماشين آلاتي كه براي فروش به خارج از كشورصادرميشوند و كارتهاي ويزيت چاپي شخصيتهاي حقيقي وحقوقي، تابلوهاي بالاي درفروشگاهها و كارگاهها و نمايشگاهها، اسامي كوچه ها وخيابانها وميادين شهرها و تابلوهاي شهري وبياباني ادارات راهنمائي و رانندگي و درست نوشتن حروف معادل انگليسي بروشورها و تابلوهاي تبليغاتي وآگهي هاي اينترنتي فروش اجناس به حروف انگليسي، و يكنواخت نوشتن نامه هاي الكترونيكي ايميل وپيام هاي تلفن همراه وتابلوهاي فروشگاههاي داخل شهرها و درست نوشتن اسامي افراد در پاسپورتهاي آنها، كمك بزرگي است درجهت حفظ ورعايت استاندارد درست خواندن و درست تلفظ نمودن اسامي فارسي توسط بيگانگاني كه با ايران سرو كاردارند ميباشد.
فهرست زيربرايندي است ازآنچه تاكنون دراين مورد نوشته شده است وبنظرميرسدكه قدمي است مفيد جهت رعايت استانداردآوانويسي فارسي به انگليسي


حرف فارسي حرف معادل انكليسي نمونه هائي ازكلمات فارسي ومعادلهاي آنهابه حروف انگليسي
آ (A) آقا= Aqa
ياآخرت=Akherat
ا (A) احمد=Ahmadيا امير=Amir
 (A) تاًمل=t ammol
ب (B) برادرBaradar =
پ (P) پدر=Pedar
ت (T) تهران=Tehran
ث (S) ثمر=Samar
ج (J) جواد=Javad
چ (CH چهل=Chehel
ح (H) حرام=Haram

خ (Kh) خيابان=Kheyaban،خربزه=Kharbozeh
د (D) در=Dar
ذ (Z) ذليل=Zalil
ر (R) راه آهن=Rah ahan
ز (Z) زمين=Zamin
ژ (ZH) ژاندارمري=Zhandarmeri
س (S) سماور=Samavar
ش (SH) شهر=Shahr
ص (S) صبح=Sobh
ض (Z) ضمير=Zamir
ط (T) طبقه=Tabaqeh
ظ (Z) ظهر=Zohr
ع (،) عليAli
غ ((GH غلام=Gholam
ف (F) فارسي=Farsi
ق (Q) قم=Qom ، قزوين=Qazvin
ك (K) كار= Kar
گ (G) گرگان(گلستان)=Gorgan(Golestan)
ل (L) لعل=La l
م (M) مريم=Maryam
ن (N) نمكدان=Namakdan
و (V,W) والي=Wali ،ولي=Vali
ه (H) همدان=Hamedan،هندوانه=Hendevaneh
ي (Y) يزد=Yazd،زيادي=Zeyadi


1A Comprehensive English Dictionary, by F.Steingass (London, Boston, Melbourne and Henley; Iran University Press, l984), and "Translitration," Allen Kent, Harold Lancout and Jay E. Daley, Editors, Encyclopedia of Library and Information Science 31:134-137.

Monday, January 24, 2005

انجمن كتاباري و اطلاع رساني ايران شعبه تبريز

انجمن علمی کتابداری واطلاع رسانی ایران شعبه تبریز یکی ازنیازهای اولیه کتابداران ودانشجویان کتابداری این کشورمیباشد. من سالیان درازی بود که کوشش میکردم این انجمن تشکیل شود تا حق کتابداران محفوظ مانده و درنتیجه وضع خدمات کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی نسبت به گذشته بهبود یابد

Saturday, October 09, 2004

تاخیرزیاددرتشکیل انجمنی که خودشان پیشقدم بودندمرانگران کرده است

امروز صبح با آقاي اكبرزاده در تبريز راجع به تشكيل انجمن مورد نظر صحبت كردم كه قرارشد بعدازانجام مقدمات كارانجمن تشكيل گردد. سپس درتهران باآقاي دكترهويداكه مديرگروه كتابداري واطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي ايران است صحبت كردم كه خيلي مفيد بود. بيشترصحبتهاي من وايشان درباره دوره جديد كارشناسي ارشد و دوره دكتراي كتابداري واطلاع رساني بود. ضمنابراي دوره هاي مختلف كامپوترنيزكه بصورت فوق العاده توسط دانشجويان خودگروه كتابداري دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در دانشكده با 30 جلسه دوساعتي تشكيل ميگردد موافقت كردم..

Tuesday, October 05, 2004

Association

آقاي بشيري مديركل اداره ارشاد اسلامي و آقاي اكبرزاده مسئول كتابخانه هاي استان آذربايجانشرقي باني اصلي تاسيس اين شعبه ميباشند . كسان ديگري كه باايشان همكاري ميكنندعبارتند از آقاي حمدي پوراستاد كتابداريدانشگاه تبريز، خاانم آپند مسئول خدمات فني كتابخانه هاي استان آذربايجانشرقي، دكترهاشميان پزشك ومتخصص نسخه هاي خطي فارسي و دكترغلامحسين تسبيحي دانشيارواستادافتخاري دانشكده پيراپزشكي دانشگاه تبريز وعضوبرنامه ريزي كتابداري واطلاع رساني.

Monday, October 04, 2004

Association

انجمن كتابداري و اطلاع رساني ، شعبه تبريز

Saturday, September 04, 2004

Tabriz-Iran Library Association

Tabriz-Iran Library Association Is Going to Start Soon.انجمن کتابداري و اطلاع رساني ایران شعبه تبریزبزودی افتتاح خواهد شد